Munin Nanosatellit: Historik

Muninprojektet pÂb–rjades under h–sten 1996 som ett samarbete mellan IRF-K och studenter och l”rarassistenter p Rymdingenj–rsutbildningen vid Ume universitet (f–rlagd till Kiruna). Sondraketprojektet REXUS i samarbete med Rymdbolaget hade under 1995 givit mÂnga studenter en m–jlighet att arbeta med ett riktigt rymdprojekt, och detta hade givetvis gett en mersmak f–r projekt av denna typ. IRF-Ks kontakter med forskare och ingenj–rer i Ryssland har dessutom givit oss m–jlighet att skapa kontakter som kan leda till uppskjutningsm–jligheter f–r sm satelliter. Eftersom IRF-K och Rymdbolaget hade planerat f–r att lÂta rymdingenj–rsstudenterna ta –ver operationerna av Freja fr.o.m. 1 januari 1997, intensifierades planeringen f–r en satellit som kan anv”ndas inom undervisningen i och med Frejas "d–d" i oktober 1996.

Avsikten med Munin ”r att ge personal och studenter vid IRF-K, Ume universitet och Lule tekniska universitet m–jlighet att skaffa sig erfarenhet av byggande av ett komplett satellit-system, samtidigt som Munin skall leverera vetenskapligt data f–r anv”ndning inom IRFs forskningsprogram.

Munin anv”nder passiv attitydstabilisering med hj”lp av en permanentmagnet samt oscillationsd”mpare. Separationssystemet konstrueras av Institutionen f–r mekanik, Lule tekniska universitet. Satelliten har tv Texas Instruments digitala signalprocessorer, en f–r allm”n instrumentstyrning, batteriladdning och datakompression, och en f–r digital modulering/demodulering av radiosignalerna p upp- och nerl”nk. Munin anv”nder samma frekvenser p UHF-bandet som Freja och Astrid-1, varvid IRF-Ks markstation som byggdes upp f–r Astrid-1 kommer att kunna anv”ndas.

Satelliten bestÂr av en aluminiumkub med sidan 200 mm, t”ckt med solceller. Nyttolasten bestÂr av tre instrument:

  • Elektron och jonspektrometern MEDUSA (reservenheten frÂn Astrid-2). Levereras av Southwest Research Institute, San Antonio, Texas.
  • Halvledardetektor f–r m”tning av h–genergipartiklar, bÂde laddade och oladdade (ENA)
  • En k”nslig CCD-kamera f–r fotografering av norrsken och f–r attitydbest”mning.

Munin skall leverera data om elektron- och jonfl–den p bÂde norra och s–dra halvklotet, data som kommer att anv”ndas f–r att ber”kna norrskensovalernas l”ge. Datat kommer att auto-matiskt l”ggas ut p en Web-server och tj”na som indata f–r studier av "rymdv”der". Halvledardetektorn ”r ett teknologiskt test av en ny typ av detektor som f–rutom energin f–r de detekterade partiklarna ”ven anger deras massa. CCD-kameran ”r avsedd att ge IRF-K erfarenhet av att bygga och flyga CCD-instrumentering, samt har ett naturligt v”rde som "PR- verktyg" d denna typ av kamera kan anv”ndas f–r att avbilda norrsken frÂn rymden - en bild s”ger mer ”n tusen ord! Kameran kan ”ven anv”ndas f–r att ber”kna satellitens attityd. Ett flertal studenter vid Rymdingenj–rsutbildningen ”r idag involverade i projektet. Doktorander, personal och studenter vid Lule tekniska universitet likasÂ. Vi avser att anv”nda Munin som verktyg i utbildningen av rymdingenj–rer vid Ume och Lule universitet.


IRF - RYP - SwRI - Luth